" "


" "
#
1 " "
2 " "
3 .. " "
4 " "
5 Akhmentayev Aidarkhan Alimkhanovich " "
6 " "

:
.
nomoney@list.ru
,
?
: :
?

= 21238
= 6510
= 1210